top of page

Văn phòng

- Trung tam đào t o MB -

THÔNG TIN DỰ ÁN

In addition to this, you need to know more about it.

  • Công trình: trung tam đào tạo của tập đoàn MB

  • Phong cách: hiện đại

  • Thiết kế concept: CKAA JSC

  • Diện tích: 800 m2

bottom of page